Exercici de drets sobre les seves dades personals

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça info@autocarspratsserrat.com posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que pot exercir són:

 • Accés a les dades
 • Rectificació de les dades
 • Supressió de les dades
 • Portabilitat de les dades
 • Limitació del tractament
 • Oposició al tractament
 • A no ser objecte d’una elaboració de perfils

 

Dret d’Accés a les dades:

Té dret a que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Els fins del tractament.
 • Les categories de dades de què es tracti.
 • El termini o criteris de conservació.

 

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa addicional.

 

Dret de supressió de les dades

L’interessat té dret que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L’interessat hagi retirat el seu consentiment.
 • Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
 • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica del Responsable.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • Per complir una obligació jurídica del Responsable.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d’investigació històrica, estadística o científica.

 

Dret de Portabilitat de les dades:

Tiene derecho a que el Responsable transmita sus datos a otro Responsable del tratamiento o al mismo interesado, mediante un formato estructurado de uso habitual y lectura mecánica, cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados y se base en:

 • El consentimiento del interesado para fines específicos.
 • La ejecución de un contrato o precontrato con el interesado.
 • El derecho a la portabilidad de datos no se aplicará cuando:
 • Sea técnicamente imposible la transmisión.
 • Pueda afectar negativamente a los derechos y libertades de terceros.
 • El tratamiento tenga una misión de interés público fundamentado en la legislación vigente.

 

Dret de Portabilitat de les dades:

Té dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

 • El consentiment de l’interessat per a fins específics.
 • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.
 • El dret a la portabilitat de dades no s’aplica quan:
 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

 

Dret de Limitació del tractament:

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 • Màrqueting directa.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
 • Recerca històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el responsable podrà seguir tractant-los sempre que l’interès legítim del responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada en un procediment judicial que ho justifiqui.

El responsable ha d’informar a l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

 

Dret d’oposició

És el dret que no es porti a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui , i sempre que una llei no disposi el contrari.

 

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salut.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

 

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L’interessat té dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
 • L’interessat té dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

 

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.