Certificacions

 • 1

 

Política del Sistema Integrat de Gestió

– Qualitat, Medi Ambient, Energia, Seguretat i Salut en el Treball  i Seguretat Vial –

AUTOCARS PRATS SERRAT com a empresa de referència en el transport de viatgers per carretera en les comarques de la Segarra i l’Anoia, defineix la Política del Sistema integrat de Gestió en Qualitat, Medi Ambient, Energia, Seguretat i Salut en el Treball i Seguretat Vial com:

 1. Transmetre la nostra política del Sistema Integrat de Gestió a totes les parts interessades i al nostre entorn.
 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris del Sistema Integrat de gestió establerts.
 3. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients i parts interessades.
 4. Desenvoluparlanostraorganitzaciócoherentmentperadonarlarespostaadequadaalasituacióactualifuturadel mercat des de l’austeritat que la situació actual requereix
 5. Complirambelsdiferentsrequisitsaplicablesenelsàmbitsdelaqualitat,elmediambient,laseguretatisalutenel treball, la seguretat vial i l’eficiència energètica i qualsevol altre requisit que determini AUTOCARS PRATS SERRAT.
 6. Mantenir i avaluar els indicadors del sistema segons les necessitats de gestió i seguiment del nivell de progrés dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients i avaluar el nostre compromís ambiental, energètic i de seguretat.
 7. Planificar i executar processos més sostenibles que ens permetin protegir el medi, reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de noves activitats o serveis.
 8. Renovar progressivament la flota amb vehicles més ergonòmics, que produeixin menor impacte ambiental, que estiguin equipats amb les mesures de seguretat que considerem necessàries i que ens permeti optimitzar el consum energètic i reduir la probabilitat d’accidents.
 9. Potenciar l’adquisició de productes, eines i maquinària de màxima eficiència energètica segons la tecnología existent, fiable i assequible en el moment
 10. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.
 11. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals, energètics, de seguretat i salut en el treball i de seguretat vial en relació amb el transport.
 12. Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.
 13. Potenciar l’aprofitament de recursos propis per davant dels recursos externs.
 14. Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la nostra empresa, fent sistemàtiques de treball segures, eficients i rendibles..
 15. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat.
 16. Aconseguir la màxima seguretat i la protecció de la salut del nostre personal, clients, vehicles i instal·lacions durant la nostra prestació de servei.
 17. Treballar per la transversalitat de gènere en les accions i serveis de l’empresa així com difondre la tolerància zero en comportaments d’assetjament.
 18. Aconseguir la màxima seguretat i salut física i psicosocial pel nostre personal, així com per altres parts interessades

AUTOCARS PRATS SERRAT treballa amb el compromís per eliminar els perills i reduir els riscos, tenint en compte la opinió i participació dels nostres treballadors i qualsevol altre part interessada en el procés.

Torà, 3 de febrer de 2021 – Ramon PRATS SERRAT

Compromís amb els nostres Proveïdors

AUTOCARS PRATS SERRAT és conscient que l’excel·lència en el servei s’aconsegueix a través de la qualitat i garantia dels proveïdors amb què comptem, però a més hem de comptar amb el compromís ambiental i de seguretat en els mateixos.
Amb aquesta finalitat fem el següent:

 1. Treballem dia a dia en la incorporació de polítiques de desenvolupament sostenible a les relacions amb els nostres proveïdors.
 2. Mantenim desde 2008 els Sistemes de Gestió de Qualitat (ISO 9001: 2015) i Medi ambient (ISO 14001: 2015). Ens vam registrar segons Reglament EMAS III en 2019 i estem en fase de certificació en Seguretat i salut en el treball (ISO 45001: 2018) per a aquest 2021.

Per tal d’assegurar la bona elecció dels nostres proveïdors realitzem anualment l’avaluació contínua dels mateixos.

És per això que AUTOCARS PRATS SERRAT disposa d’uns criteris per avaluar el producte o matèria primera, el servei prestat i el compliment dels terminis de lliurament segons la següent puntuació:

Compliment dels terminisExcel·lent: entre 9 i 10 puntsMolt bona: entre 5 i 8 puntsA millorar: menor a 5 punts
Relació Q-PExcel·lent: entre 9 i 10 puntsCorrecte: entre 5 i 8 puntsA millorar: menor a 5 punts
Resolució d’incidènciesSense incidències: entre 9 i 10 puntsAlguna incidència anual: entre 5 i 8 puntsVaries incidències mensuals: menor a 5 punts
Atenció al clientExcel·lent: entre 9 i 10 puntsMolt bona-bona: entre 5 i 8 puntsA millorar: menor a 5 punts
Son de proximitatSon propers (<15 km): entre 9 i 10 puntsSon de la zona (comarca Segarra/Anoia): entre 5 i 8 puntsFora de la zona comarcal i colindant: menor a 5 punts
Compromís ISODisposen de 3 o mes normes: entre 9 i 10 puntsDisposen de 1 o 2 normes: entre 5 i 8 puntsSense cap certificació: menor a 5 punts

Tots els proveïdors que estiguin interessats en conèixer la seva avaluació anual, podrá solicitar-ho mitjançant correu electrònic a info@autocarspratsserrat.com